Regulamin świadczenia usługi

I Część ogólna

§ 1

1. Regulamin ustalony został przez Przychoda Radosław Consulting z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antonia Vivaldiego 14/17, 52-129 zwanym dalej Usługodawcą.

2. Regulamin określa zasady i sposób świadczenia drogą elektroniczną usługi o nazwie TwójNajem.pl. Regulamin jest dostępny do pobrania z Serwisu pod poniższym linkiem i sporządzony jest jedynie w języku polskim. Celem prawidłowego odczytania i przechowywania Regulaminu, sprzęt komputerowy Usługobiorcy powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspierającą XHTML. 

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień.

II Definicje

§ 2

O ile z kontekstu nie wynika inaczej użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

1. Aplikacja lub Aplikacja komputerowa – funkcjonalna część Serwisu, umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z funkcjonalności Usługi, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,

2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą,

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4. Login – unikalny dla każdego Użytkownika adres mailowy, podawany w toku Rejestracji,

5. Logowanie – otrzymanie dostępu przez Usługobiorcę do stworzonego przez Usługobiorcę w toku Rejestracji, indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji,

6. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca osobą trzecią względem Stron Umowy, którą łączy, łączył bądź będzie łączył z Usługobiorcą stosunek najmu,

7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Spółkę drogą elektroniczną usługi o nazwie TwójNajem.pl,

8. Rejestracja - założenie przez Usługobiorcę indywidualnego wirtualnego konta poprzez podanie swojego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto przez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi.

9. Strona – Usługodawca bądź Usługobiorca

10. Serwis – serwis internetowy umożliwiający korzystanie z Usługi dostępny pod adresem http://twojnajem.pl,

11. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,

12. Usługa – usługa TwójNajem.pl, obejmująca m.in. Aplikację,

13. Usługodawca – firma Przychoda Radosław Consulting

14. Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta bądź planuje korzystać z Usługi,

15. U.ś.u.d.e.- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

III Rodzaje i zakres usług oraz warunki i zasady ich wykonywania

§ 3

1. Świadczenie Usługi ma na celu wspieranie osób fizycznych wynajmujących nieruchomości w dokonywaniu rozliczeń z tytułu zawarcia umów najmu, a Usługa jest przeznaczona tylko dla osób fizycznych i tylko do ich użytku prywatnego.

2. Narzędzia i treści związane z najmem nieruchomości dostępne dla wszystkich bezpłatnie obejmują, w szczególności:

 • a. wyszukiwanie interpretacji podatkowych pochodzących z Bazy Interpretacji Podatkowych Ministerstwa Finansów,
 • b. kalkulatory podatkowe,
 • c. artykuły prasowe bądź ich fragmenty,
 • d. wzory umów, pism, oświadczeń,
 • e. fragmenty aktów prawnych wraz z odniesieniem do ich źródła znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP.
 • f. funkcjonalność przechowywania i przetwarzania danych Usługobiorcy związanych z wynajmowanymi przez niego nieruchomościami oraz umowami najmu, w szczególności:
  • i. ewidencja nieruchomości,
  • ii. ewidencja umów najmu,
  • iii. ewidencja opłat za nieruchomość,
  • iv. ewidencja należności,
  • v. ewidencja wpłat najemcy,
 • g. funkcjonalność związana z wyliczaniem podatku dochodowego z najmu prywatnego, w szczególności:
  • i. ewidencja przychodów i kosztów,
  • ii. wyliczanie wysokości podatku dla wybranych form opodatkowania: skali podatkowej (zasady ogólne) bądź podatku zryczałtowanego,
  • iii. generowanie zestawienia pomocnego do wypełnienia zeznania rocznego PIT w zakresie rozliczenia podatku z najmu prywatnego,
  • iv. ewidencja środków trwałych i ich amortyzacja,
 • h. funkcjonalność generowania rachunków lub faktur dla najemcy,
 • i. funkcjonalność rozliczania się z najemcami w oparciu o ewidencję wpłat najemcy oraz ewidencję należności,
 • j. funkcjonalność kalendarza i powiadomień mailowych,
 • k. udostępnienie artykułów prasowych, wzorów umów, pism i oświadczeń, a także innych treści o charakterze informacyjnym.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i do usuwania narzędzi i treści dostępnych w Serwisie, a także do dodania nowych funkcjonalności bądź do ich niezbędnej zmiany bez konieczności zmiany Regulaminu.

5. Wyliczenia uzyskane w następstwie skorzystania z funkcjonalności wyliczania podatku dochodowego z najmu prywatnego, obliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże z uwagi na wieloznaczność przepisów prawa i jego różne interpretacje, mają one jedynie charakter pomocniczy. Usługobiorca powinien we własnym zakresie skonsultować się z doradcą podatkowym w celu upewnienia się co do poprawności wyliczeń. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niezweryfikowania wyliczeń w szczególności wysokości przychodów i kosztów, rozliczonej straty oraz naliczonego podatku dochodowego. Usługobiorca korzystając z Serwisu dobrowolnie akceptuje, że nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia związane z nieprawidłowością wyliczeń.

6. Interpretacje podatkowe, kalkulatory a także artykuły prasowe oraz wzory umów, pism, oświadczeń mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. Mając na uwadze wieloznaczność przepisów prawa i róże jego interpretacje, Usługobiorca ma obowiązek we własnym zakresie skonsultować się z doradcą podatkowym lub doradcą prawnym, a Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do powyższej normy.

7. Dostęp do Usługi jest zapewniony przez dostęp do Serwisu, tj. pod adresem http://.twojnajem.pl.

8. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu bądź Aplikacji uznaje się iż Usługodawca, jako posiadający wszelkie majątkowe prawa autorskie do Serwisu i Aplikacji, udziela Usługobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji i zawartości Serwisu do czasu usunięcia konta użytkownika.

§ 4

1. Podstawowym sposobem komunikowania się Stron jest droga elektroniczna. Adresem Usługobiorcy, na który Usługodawca powinien przesyłać wiadomości, jest adres mailowy podany podczas Rejestracji.

2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną, przez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.

§ 5

1. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę ze wszystkich treści, narzędzi i funkcjonalności dostępnych w Serwisie, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


IV Wymagania techniczne oraz zabezpieczenie danych

§ 6

1. Dostęp do Serwisu jest możliwy z dowolnego podłączonego do sieci Internet komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą XHTML z włączonym Javascript.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie działania, aby Serwis był dostępny przez wszystkie wiodące przeglądarki dostępne na rynku. Zalecane przeglądarki to najaktualniejsze wersje przeglądarek Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera i Google Chrome

3. Login i hasło Usługobiorcy oraz wszystkie wprowadzone przez niego dane, przesyłane są na serwer bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem z użyciem protokołu SSL.

4. Dostęp do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę zabezpieczony jest unikalnym dla każdego użytkownika Loginem i hasłem. Hasła przechowywane w bazie zaszyfrowane są funkcją hashującą.

§ 7

Warunkiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest prawidłowa Rejestracja. W procesie Rejestracji Usługobiorca powinien podać swój adres mailowy będący jednocześnie Loginem. Na podany adres mailowy wysyłany zostanie link aktywacyjny. Po wejściu na adres internetowy podany w linku aktywacyjnym, Usługobiorca ustala znane tylko sobie hasło i dokonuje aktywacji konta klikając przycisk Aktywuj. Po aktywacji konta Usługobiorca zostanie automatycznie zalogowany do Aplikacji.

Dane Usługobiorcy, jego Login i hasło oraz pozostałe dane wprowadzone do Aplikacji pozostaną bez zmian aż do chwili usunięcia wirtualnego konta Usługobiorcy.

§ 8

1. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:

 • a. umyślnie naruszył postanowienia Regulaminu,
 • b. dopuścił się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu
 • c. działał w sposób sprzeczny z prawem,
 • d. swym działaniem bądź zaniechaniem wyrządził Usługodawcy szkodę bądź podjął działania prowadzące do powstania takiej szkody.

VII Wsparcie techniczne i prace konserwatorskie

§ 9

1. Serwis jest bezpłatny i jest utrzymywany w minimalnym zakresie. Nie są gwarantowane żadne parametry usługi, czasy reakcji czy skuteczne poprawienie błędów


VIII Dane osobowe i polityka prywatności

§ 10

1. Danymi obowiązkowymi Usługobiorcy w rozumieniu art. 18 ust. 3 U.ś.u.d.e. są:

  • i. adres mailowy,
  • vi. adres IP.

3. Zawierając Umowę Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych celem prawidłowego wykonania Usługi.

4. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich korygowania i usuwania.


IX Odpowiedzialność Stron

§ 11

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Usługobiorcę danych informatycznych z przyczyn od Usługodawcy niezależnych, takich jak uszkodzenie sprzętu informatycznego, oprogramowania bądź z przyczyn działania osób, za które Usługodawca nie odpowiada.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy oraz wglądem osób trzecich w związku z wyrządzeniem im szkody przez nieprawidłowe bądź niezgodne z prawem lub Regulaminem korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi spowodowane przez nieprawidłowe działanie sprzętu bądź oprogramowania komputerowego Usługobiorcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi spowodowane przez nieprawidłowości w funkcjonowaniu połączenia sieciowego jakim Usługobiorca łączy się z Serwisem.

X Postanowienia końcowe

§ 12

1. O wszelkich zmianach i uzupełnieniach Regulaminu Usługobiorcy będą zawiadamiani poprzez :

 • a. opublikowanie treści nowego Regulaminu w Serwisie,
 • b. wysyłanie powiadomień systemowych widocznych dla Usługobiorcy po zalogowaniu się do Aplikacji,

2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie

3. Nowa wersja Regulaminu będzie obowiązywać Usługobiorców po dniu jej wprowadzenia.