Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu

Protokół zdawczo-odbiorczy dla najmu prywatnego z reguły jest załącznikiem do umowy najmu. Opisuje on szczegółowo stan lokalu w momencie przekazywania go najemcy oraz w momencie jego zwrotu wynajmującemu. Na podstawie różnicy w stanie lokalu w dniu odbioru i w dniu przekazania, można żądać od najemcy pokrycia szkód z kaucji.

Pobierz szablon w wybranym formacie: