Wzór oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu przez jednego z małżonków

Małżonkowie powinni jednocześnie oboje opodatkować przychody z najmu nieruchomości znajdującej się w majątku wspólnym stosunkowo do swojego udziału (jeśli nie jest to określone jest to 50/50). Mogą jednak podjąć decyzję o opodatkowaniu najmu przez jednego z nich. W takim wypadku muszą złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie podpisane przez obojga. Po złożeniu takiego oświadczenia muszą się do niego stosować przy wpłacaniu zaliczek przez cały rok podatkowy oraz w rozliczeniu rocznym ( art. 8 ust. 5 ).

W przypadku rozliczania się ryczałtem oświadczenie takie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( art. 12 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ).

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych oświadczenie składa się najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym małżonkowie otrzymują pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności ( art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Pobierz szablon w wybranym formacie: