Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Dz.U. 2010 nr 138 poz. 930

Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2010
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących


§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również:
2) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy , nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. (poz. 930)
CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru, usługi (czynności)
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami
34   Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

37   Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła