Słownik pojęć dla najmu

Amortyzacja  -  proces polegający na stopniowej utracie wartości eksploatowanych obiektów w wyniku zużycia, przenoszeniu tej wartości na wytworzone produkty i gromadzeniu środków w celu odtworzenia tych obiektów po ich zużyciu (słownik języka polskiego)

Cashflow  -  przepływy pieniężne z danej inwestycji, inwestycja konsumuje pieniądze, jeśli wskaźnik jest ujemny i generuje pieniądze, jeśli jest dodatni. Przepływy uwzględniają wszystkie otrzymane przychody oraz wszystkie wydatki związane z inwestycją. W wydatkach uwzględniane są też wydatki związane z finansowaniem, np. odsetki od kredytu hipotecznego na nieruchomości.

Cash-on-cash  -  wskaźnik finansowy określający rentowność jaką uzyskujemy z rocznych przepływów pieniężnych z danej inwestycji względem zainwestowanego w tę inwestycję kapitału własnego. Wskaźnik wyliczany jest jako Cashflow / Zainwestowany kapitał. Wskaźnik pokazuje rentowność uwzględniając jedynie cashflow, całkowita rentowność inwestycji w nieruchomość powinna uwzględniać dodatkowo spłatę kapitału w przypadku kredytu oraz wzrost wartości nieruchomości.

Czynsz  -  opłata za wynajem lokalu lub innej nieruchomości, wnoszona w określonych terminach (słownik języka polskiego). Pojęcie czynszu występuje także w przepisach prawnych m.in. w art. 659 kodeksu cywilnego - przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Zobacz także definicję czynszu w Wiki.

Dochód operacyjny netto  -  dochód z nieruchomości wyliczony jako różnica pomiędzy efektywnym dochodem brutto a wydatkami operacyjnymi.

Efektywny dochód brutto - roczny dochód brutto pomniejszony o okresy pustostanów oraz o nieściągalne należności.

LTV - (Loan To Value), wskaźnik używany w bankowości do oceny ryzyka kredytowego wyliczany jako wysokość kredytu / wartość nieruchomości (zabezpieczenia). Czym wyższy LTV tym wyższa dźwignia finansowa i zwrot cash-on-cash, ale jednocześnie wyższe ryzyko ujemnych przepływów pieniężnych (cashflow).

Najemca  -  osoba wynajmująca coś od kogoś, biorąca coś w najem (słownik języka polskiego).

Pustostan - niezamieszkały lokal; okres pustostanów to czas, kiedy nieruchomość jest gotowa do wynajmu, ale stoi pusta, bo poszukujemy najemcy.

Stopa kapitalizacji  -  wskaźnik finansowy wykorzystywany do mierzenia efektywności operacyjnej nieruchomości. Pokazuje ona jak szybko roczny dochód operacyjny netto spłaca wartość nieruchomości. Stopa kapitalizacji wyliczana jest jako Dochód operacyjny netto / Wartość nieruchomości. Znając średnią stopę kapitalizacji w danej lokalizacji oraz szacując dochód operacyjny danej nieruchomości można oszacować jej wartość jako Dochód operacyjny netto / Stopa kapitalizacji.

Wydatki operacyjne - wszystkie wydatki nie związane z finansowaniem nieruchomości, które trzeba faktycznie ponieść wynajmując daną nieruchomość. Nie uwzględniają one amortyzacji, która nie jest wydatkiem, tylko kosztem oraz zapłaconych odsetek, które są wydatkiem, ale związanym z finansowaniem nieruchomości.

Wynajmujący - właściciel lub osoba dysponująca nieruchomością, oddająca ją najemcy do odpłatnego używania w ramach umowy najmu