Czy dla najmu wymagana jest kasa fiskalna?

Czy dla najmu wymagana jest kasa fiskalna?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT , podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Powyższy przepis nie ogranicza obowiązku jedynie do podatników czynnych, z czego wynika, że ma zastosowanie także do podatników zwolnionych podmiotowo, czyli do większości osób wynajmujących nieruchomości w ramach najmu prywatnego.

Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, z których może skorzystać wynajmujący. Są one opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących .

Lista zwolnień:
  1. nieprzekroczenie obrotu 40000 zł - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 podatników, dla których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40000 zł; na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
  2. wystawianie faktur lub rachunków wszystkim najemcom - zwalnia się wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturami (zgodnie z Ordynacją podatkową fakturą jest faktura VAT oraz rachunek); na podstawie poz. 24 załącznika nr 1 do rozporządzenia
  3. łączna liczba wystawionych faktur/rachunków nie przekracza 50 - zwalnia się świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej o ile każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę oraz liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 (definicja węższa niż w punkcie 2) ; na podstawie poz. 34 załącznika nr 1 do rozporządzenia
  4. wszystkie płatności najemcy wykonywane są za pośrednictwem banku lub poczty i w tytule zapłaty określone jest czego dotyczy zapłata - zwalnia się świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła; na podstawie poz. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia
Wynajmujący nieruchomości, aby nie musieć rejestrować najmu na kasie fiskalnej, musi zatem dopilnować, by spełnić warunki jednego ze zwolnień. Najprościej jest to zapewnić poprzez uzgodnienie z najemcą, by dokonywał wszystkich wpłat za pomocą poczty lub banku lub poprzez wystawianie rachunków lub faktur. W przypadku czynnego podatnika VAT i wystawiania faktur za najem lokali mieszkalnych należy pamiętać, że pomimo tego, że najem ten jest zwolniony przedmiotowo, należy go ująć w ewidencji sprzedaży VAT jako sprzedaż zwolniona. Jeśli najemca pokrywa opłaty za utrzymanie nieruchomości, to zgodnie z obecnym orzecznictwem kwota na fakturze powinna obejmować zarówno kwotę za najem należną wynajmującemu jak i wszystkie opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości.