Najem na zasadach ogólnych i działalność na zasadach ogólnych

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych

Przychody

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła (tym przypadku z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i z najmu), przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dochody

Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
W przypadku, jeżeli z umowy najmu zawartej pomiędzy stronami wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty za wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłaty za części wspólne, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni), opłaty takie-wpłacane przez najemcę na konto wynajmującego- nie będą stanowiły dla wynajmującego elementu przychodu osiąganego z najmu.
W zakresie zapłaty tych świadczeń wynajmujący pośredniczy tylko pomiędzy najemcą a usługodawcami. U wynajmującego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ opłaty nie będą stanowiły u niego przysporzenia majątkowego.
Przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie czysta kwota otrzymana przez wynajmującego, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych świadczeń dla usługobiorców (w tym również kwota czynszu dla spółdzielni, bądź wspólnoty).
Warto tutaj nadmienić, że strata osiągnięta w roku podatkowym z tytułu najmu nie będzie łączyła się ze strata podatkową (bądź zyskiem) uzyskanym z działalności gospodarczej.
Te dwa źródła przychodów będą rozliczane osobno.

Wybór sposobu opodatkowania

Dochody osiągane przez podatników z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą); są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym .
Zgodnie z art.9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.
Jeżeli podatnik rozpoczyna osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku podatkowego- składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dochody osiągnięte przez podatników z działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Podatnicy osiągający dochody:
 • z działalności gospodarczej,
 • z najmu lub dzierżawy
- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według określonych poniżej zasad.

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób:
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
 • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w tabeli poniżej
 • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
 • kwotę wolną od podatku można uwzględnić w jednym z powyższych źródeł, bądź też w obydwu, jednakże uwzględniona kwota nie może przekroczyć w roku 2011 -3091,00 zł.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

85 52818% podstawy obliczenia minus kwota 556zł 02gr
85 528
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym miesiącu składek. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali.
Zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Wypełnienie zeznania rocznego za rok 2011 przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz uzyskującą dochody z najmu.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych i jednocześnie z uzyskująca przychody z najmu (prywatnego) nieruchomości wypełni za rok 2011 zeznanie PIT-36(17) oraz PITB.

W zeznaniu PIT 36 podatnik wypełnia pozycje:
 • 51-przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 52-koszty uzyskania przychodów
 • 53-przychód minus koszty uzyskania
 • 55-należna zaliczka na podatek dochodowy
 • 67-przychód z najmu
 • 68-koszty uzyskania przychodów z najmu
 • 69-dochód czyli: przychód-koszty uzyskania
 • 135-strata z lat ubiegłych z tytułu najmu
 • 137-składka na ubezpieczenie społeczne
 • 174-składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozlicza zaliczki miesięcznie, uzyskuje stratę z działalności gospodarczej i przychody z najmu

Przychody

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła (tym przypadku z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i z najmu), przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dochody

Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
W przypadku, jeżeli z umowy najmu zawartej pomiędzy stronami wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty za wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłaty za części wspólne, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni), opłaty takie-wpłacane przez najemcę na konto wynajmującego- nie będą stanowiły dla wynajmującego elementu przychodu osiąganego z najmu.
W zakresie zapłaty tych świadczeń wynajmujący pośredniczy tylko pomiędzy najemcą a usługodawcami. U wynajmującego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ opłaty nie będą stanowiły u niego przysporzenia majątkowego.
Przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie czysta kwota otrzymana przez wynajmującego, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych świadczeń dla usługobiorców (w tym również kwota czynszu dla spółdzielni, bądź wspólnoty).
Warto tutaj nadmienić, że strata osiągnięta w roku podatkowym z tytułu najmu nie będzie łączyła się ze strata podatkową (bądź zyskiem) uzyskanym z działalności gospodarczej.
Te dwa źródła przychodów będą rozliczane osobno.

W przypadku wyboru miesięcznego sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik co miesiąc dokonuje obliczenia zaliczek na zasadach przedstawionych poniżej oraz odprowadza miesięczne zaliczki z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób:
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
 • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w tabeli poniżej
 • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
 • kwotę wolną od podatku można uwzględnić w jednym z powyższych źródeł, bądź też w obydwu, jednakże uwzględniona kwota nie może przekroczyć w roku 2011 -3091,00 zł.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

85 52818% podstawy obliczenia minus kwota 556zł 02gr
85 528
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym miesiącu składek. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali.

W przypadku uzyskiwania straty z działalności gospodarczej podatnik nie odprowadza miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast odprowadza zaliczki z tytułu prywatnego najmu nieruchomości-wyliczając je w sposób określony powyżej.

 

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozlicza zaliczki miesięcznie, uzyskuje stratę z działalności gospodarczej i stratę z najmu

Przychody

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła (tym przypadku z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i z najmu), przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dochody

Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
W przypadku, jeżeli z umowy najmu zawartej pomiędzy stronami wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty za wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłaty za części wspólne, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni), opłaty takie-wpłacane przez najemcę na konto wynajmującego- nie będą stanowiły dla wynajmującego elementu przychodu osiąganego z najmu.
W zakresie zapłaty tych świadczeń wynajmujący pośredniczy tylko pomiędzy najemcą a usługodawcami. U wynajmującego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ opłaty nie będą stanowiły u niego przysporzenia majątkowego.
Przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie czysta kwota otrzymana przez wynajmującego, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych świadczeń dla usługobiorców (w tym również kwota czynszu dla spółdzielni, bądź wspólnoty).
Warto tutaj nadmienić, że strata osiągnięta w roku podatkowym z tytułu najmu nie będzie łączyła się ze strata podatkową (bądź zyskiem) uzyskanym z działalności gospodarczej.
Te dwa źródła przychodów będą rozliczane osobno.

W przypadku wyboru miesięcznego sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik co miesiąc dokonuje obliczenia zaliczek na zasadach przedstawionych poniżej oraz odprowadza miesięczne zaliczki z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób:
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
 • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w tabeli poniżej
 • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
 • kwotę wolną od podatku można uwzględnić w jednym z powyższych źródeł, bądź też w obydwu, jednakże uwzględniona kwota nie może przekroczyć w roku 2011 -3091,00 zł.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

85 52818% podstawy obliczenia minus kwota 556zł 02gr
85 528
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym miesiącu składek. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali.

W przypadku uzyskiwania straty z działalności gospodarczej podatnik nie odprowadza miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku jeżeli podatnik uzyskuje również stratę z tytułu prywatnego najmu nieruchomości -wyliczając zaliczki w sposób określony powyżej- nie odprowadza również zaliczek z tego tytułu.

Wypełnienie zeznania rocznego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wykazując stratę) i jednocześnie wykazująca stratę z najmu (prywatnego) nieruchomości wypełni za rok 2011 zeznanie PIT-36(17) oraz PITB.

W zeznaniu PIT 36 podatnik wypełnia pozycje:
 • 51-przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 52-koszty uzyskania przychodów
 • 53-przychód minus koszty uzyskania
 • 55-należna zaliczka na podatek dochodowy
 • 67-przychód z najmu
 • 68-koszty uzyskania przychodów z najmu
 • 69-dochód czyli: przychód-koszty uzyskania
 • 135-strata z lat ubiegłych z tytułu najmu i działalności gospodarczej
 • 137-składka na ubezpieczenie społeczne
 • 174-składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozlicza zaliczki kwartalnie , uzyskuje stratę z działalności gospodarczej i stratę z najmu

Przychody

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła (tym przypadku z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i z najmu), przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dochody

Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
W przypadku, jeżeli z umowy najmu zawartej pomiędzy stronami wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty za wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłaty za części wspólne, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni), opłaty takie-wpłacane przez najemcę na konto wynajmującego- nie będą stanowiły dla wynajmującego elementu przychodu osiąganego z najmu.
W zakresie zapłaty tych świadczeń wynajmujący pośredniczy tylko pomiędzy najemcą a usługodawcami. U wynajmującego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ opłaty nie będą stanowiły u niego przysporzenia majątkowego.
Przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie czysta kwota otrzymana przez wynajmującego, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych świadczeń dla usługobiorców (w tym również kwota czynszu dla spółdzielni, bądź wspólnoty).
Warto tutaj nadmienić, że strata osiągnięta w roku podatkowym z tytułu najmu nie będzie łączyła się ze strata podatkową (bądź zyskiem) uzyskanym z działalności gospodarczej.
Te dwa źródła przychodów będą rozliczane osobno.

W przypadku wyboru kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik co kwartał dokonuje obliczenia zaliczek na zasadach przedstawionych poniżej oraz odprowadza miesięczne zaliczki z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób:
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
 • zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w tabeli poniżej
 • zaliczkę za dalsze kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
 • kwotę wolną od podatku można uwzględnić w jednym z powyższych źródeł, bądź też w obydwu, jednakże uwzględniona kwota nie może przekroczyć w roku 2011 -3091,00 zł.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

85 52818% podstawy obliczenia minus kwota 556zł 02gr
85 528
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu kwartału przychody po odliczeniu kwartalnych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym kwartale składek. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali.

W przypadku uzyskiwania straty z działalności gospodarczej podatnik nie odprowadza kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku jeżeli podatnik uzyskuje również stratę z tytułu prywatnego najmu nieruchomości -wyliczając zaliczki miesięcznie- w sposób określony w punkcie 6- nie odprowadza również zaliczek z tego tytułu.

Wypełnienie zeznania rocznego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wykazując stratę) i jednocześnie wykazująca stratę z najmu (prywatnego) nieruchomości wypełni za rok 2011 zeznanie PIT-36(17) oraz PITB.

W zeznaniu PIT 36 podatnik wypełnia pozycje:
 • 51-przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 52-koszty uzyskania przychodów
 • 53-przychód minus koszty uzyskania
 • 55-należna zaliczka na podatek dochodowy
 • 67-przychód z najmu
 • 68-koszty uzyskania przychodów z najmu
 • 69-dochód czyli: przychód-koszty uzyskania
 • 135-strata z lat ubiegłych z tytułu najmu i działalności gospodarczej
 • 137-składka na ubezpieczenie społeczne
 • 174-składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozlicza zaliczki kwartalnie , uzyskuje stratę z działalności gospodarczej i przychody z najmu

Przychody

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła (tym przypadku z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych i z najmu), przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

Dochody

Dochodem ze źródła przychodów, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
W przypadku, jeżeli z umowy najmu zawartej pomiędzy stronami wynika, że najemca jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z przedmiotem najmu (np. opłaty za wodę, wywóz śmieci, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, fundusz remontowy, podatek od nieruchomości, opłaty za części wspólne, czynsz dla wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni), opłaty takie-wpłacane przez najemcę na konto wynajmującego- nie będą stanowiły dla wynajmującego elementu przychodu osiąganego z najmu.
W zakresie zapłaty tych świadczeń wynajmujący pośredniczy tylko pomiędzy najemcą a usługodawcami. U wynajmującego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, ponieważ opłaty nie będą stanowiły u niego przysporzenia majątkowego.
Przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie czysta kwota otrzymana przez wynajmującego, po odliczeniu wszystkich obowiązkowych świadczeń dla usługobiorców (w tym również kwota czynszu dla spółdzielni, bądź wspólnoty).
Warto tutaj nadmienić, że strata osiągnięta w roku podatkowym z tytułu najmu nie będzie łączyła się ze strata podatkową (bądź zyskiem) uzyskanym z działalności gospodarczej.
Te dwa źródła przychodów będą rozliczane osobno.

W przypadku wyboru kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik co kwartał dokonuje obliczenia zaliczek na zasadach przedstawionych poniżej oraz odprowadza miesięczne zaliczki z tytułu prywatnego najmu nieruchomości.

Wysokość zaliczek z najmu ustala się w następujący sposób:
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
 • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w tabeli poniżej
 • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
 • kwotę wolną od podatku można uwzględnić w jednym z powyższych źródeł, bądź też w obydwu, jednakże uwzględniona kwota nie może przekroczyć w roku 2011 -3091,00 zł.

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo

85 52818% podstawy obliczenia minus kwota 556zł 02gr
85 528
14 839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85 528zł
Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania przychodów oraz zapłaconych w danym kwartale składek. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali.

W przypadku uzyskiwania straty z działalności gospodarczej podatnik nie odprowadza kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku jeżeli podatnik uzyskuje przychód z tytułu prywatnego najmu nieruchomości -wyliczając zaliczki miesięcznie- w sposób powyżej i odprowadza zaliczki miesięczne z tego tytułu.

Wypełnienie zeznania rocznego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wykazując stratę) i jednocześnie wykazująca stratę z najmu (prywatnego) nieruchomości wypełni za rok 2011 zeznanie PIT-36(17) oraz PITB.

W zeznaniu PIT 36 podatnik wypełnia pozycje:
 • 51-przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • 52-koszty uzyskania przychodów
 • 53-przychód minus koszty uzyskania
 • 55-należna zaliczka na podatek dochodowy
 • 67-przychód z najmu
 • 68-koszty uzyskania przychodów z najmu
 • 69-dochód czyli: przychód-koszty uzyskania
 • 135-strata z lat ubiegłych z tytułu najmu i działalności gospodarczej
 • 137-składka na ubezpieczenie społeczne
 • 174-składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Interaktywny formularz do wypełnienia zeznania PIT-36 znajdą Państwo na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze


Magdalena Jasińska
Doradca Podatkowy
Lex Perfecta Kancelaria Doradztwa Podatkowego
http://www.jasinski-doradztwo.pl