Najem na zasadach ogólnych i działalność na podatku liniowym

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, kiedy wynajmujący prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym (19%)

Opodatkowanie prywatnego wynajmu nieruchomości w przypadku, kiedy podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, nie będzie się różnić od przykładów przedstawionych dla działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych.
Zmianie ulegną natomiast zasady opodatkowania i odprowadzania zaliczek z tytułu działalności gospodarczej.
Główną różnicą w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), jest to, że przychodów tych nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
W tym podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego- pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.
Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie z uzyskująca przychody z najmu (prywatnego) nieruchomości wypełni za rok 2011 zeznanie PIT-36 (z tytułu najmu) PIT-36L oraz PITB.

Interaktywny formularz do wypełnienia zeznania PIT-36 znajdą Państwo na stronie:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Magdalena Jasińska
Lex Perfecta Kancelaria Doradztwa Podatkowego
http://www.jasinski-doradztwo.pl