Wpisy w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Rozpoczęcie amortyzacji

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest więc powiązana nie z datą nabycia majątku, lecz z datą podjęcia decyzji o rozpoczęciu używania nabytej rzeczy (prawa).
Amortyzacja jest zakończona, gdy:
  1. nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością składnika przyjętą dla celów amortyzacji;
  2. zlikwidowano składnik majątku;
  3. zbyto go;
  4. stwierdzono niedobór.
Amortyzacji dokonuje się do końca miesiąca, w którym nastąpi jedno z wyżej wymienionych zdarzeń.
Rozpoczęcie amortyzowania powiązane jest z wprowadzeniem majątku do ewidencji. Warto pamiętać, że niewprowadzenie konkretnego składnika majątku do ewidencji oznacza zakaz zaliczania do kosztów podatkowych dokonanych odpisów.
Zasady te nie dotyczą amortyzacji jednorazowej dokonywanej w miesiącu przekazana środka trwałego do używania. Z treści art. 22d ust. 1 ustawy o PIT wynika, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Pozostała część artykułu dostępna jest po zalogowaniu tylko dla osób z opłaconym abonamentem.

W pozostałej części:

  • Ujawnienie środka trwałego
  • Zawieszenie amortyzacji
  • Czasowy brak najemcy
  • Amortyzacja w okresie „bezczynszowym”


Stella Brzeszczyńska
Doradca Podatkowy
Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego
http://www.brzeszczynska.pl
To jest tylko część artykułu, który przygotowaliśmy. Aby zobaczyć resztę, zaloguj się.
Logowanie