Dokumentacja na potrzeby amortyzacji

Rejestr przychodów i kosztów

W zasadzie ustawa o PIT nie określa sposobu rejestrowania przychodów i kosztów związanych z najmem prywatnym. Przedsiębiorcy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (przy dużych przychodach należy prowadzić księgi rachunkowe). Nie dotyczy to jednak najmu prywatnego. Wynajmujący powinien jednak wybrać jakiś sposób zapisu wpływów i wydatków. Z treści art. 9 ust. 2 ustawy o PIT wynika, że podatnik powinien ewidencjonować przychody z najmu (sumę przychodów ze wszystkich umów) i koszty uzyskania tych przychodów, ustalanych zgodnie z art. 22 i 23 ustawy . Ewidencja musi być dokonywana na bieżąco, w okresach miesięcznych (nawet jeśli w danym miesiącu podatnik nie osiągnął przychodów i nie poniósł kosztów; wpisuje się wówczas 0 zł); wynika to pośrednio z art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT . Przepis ten nakłada na osoby uzyskujące przychody z najmu i dzierżawy obowiązek wpłacania w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy – jeśli w danym okresie podatnik uzyska dochód.
Odpisy amortyzacyjne powinny być uwzględniane w wybranym przez podatnika sposobie rejestrowania wpływów i kosztów podatkowych związanych z najmem prywatnym.

Pozostała część artykułu dostępna jest po zalogowaniu tylko dla osób z opłaconym abonamentem.

W pozostałej części:

  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych
  • Wykaz środków trwałych
  • Przejście z wykazu na ewidencję
  • Wyposażenie
  • Majątek trwały o wartości poniżej 3500 złotych


Stella Brzeszczyńska
Doradca Podatkowy
Kancelaria Doradztwa Prawnego i Podatkowego
http://www.brzeszczynska.pl
To jest tylko część artykułu, który przygotowaliśmy. Aby zobaczyć resztę, zaloguj się.
Logowanie